Logo

German English

客户服务


我们的客户服务向您提供关于产品的完整服务,从需要特快相应的紧急事件到客户培训。我们也提供尼泊丁产品以及其他厂家产品的维修服务。
 
如您有疑问,请直接联系相关客户服务人员。关于服务方面的问题,您也可以提交服务需求表 以便我们的人员能迅速掌握情形提供相应解决方案。
 
 
service@nieberding.de
Tel.:  +49 (0) 2131 7574 0
Fax:  +49 (0) 2131 51 11 65
 
   
 
 
                                         
« prev  |   top  |